WINKELWAGEN

Op dit moment zitten er geen artikelen in de winkelwagen.

NIEUWSBRIEF

CONDITIES
Home Condities

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rowin Sport (hierna: Rowin) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Naaldwijk en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Acceptatie
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Afwijken
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Rowin zijn vrijblijvend en Rowin behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de orderbevestiging door Rowin. Rowin is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rowin dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijs en betalingen


3.1 Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalingen
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Middels Paypal - Credit card (VISA, Master/Eurocard )
iDEAL
Overboeking

De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3.3 Betalingstermijn
Indien betaling niet direct en volledig bij het vervallen van de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de koper aan Rowin zonder voorafgaande ingebrekestelling een vergoeding voor rente verschuldigd van 1% per maand over het alsdan openstaande bedrag tot het tijdstip van algehele voldoening.

3.4 Betalingsverplichting
Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is Rowin bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door Rowin geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling.

3.5 Prijsstijgingen
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rowin.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving

4.1 Verbinding
Rowin verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit, en hoeveelheid als nader in het (eventueel later gewijzigde) aanbod/offerte omschreven.

4.2 Levering goederen
Rowin verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren die; van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 in alle opzichten gelijk zijn aan monsters en modellen, die door Rowin en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

4.3 Kleurafwijking en opdracht bedrukking

Geringe kleurafwijkingen tussen artikelen kunnen voorkomen en dienen geaccepteerd te worden. Dit geldt ook voor de eventuele bedrukking van kledingitems. Zonder schriftelijke / digitale bevestiging van een order en goedkeuring kunnen wij de order niet in behandeling nemen.

Artikel 5 Tijdstip en levering

5.1 Levertijden
De door Rowin opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.2 Verzending
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 Bezorging
De goederen zullen door Rowin bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

5.4 Wijzigen

Indien door verkoper de goederen in productie zijn genomen is het aan de koper niet toegestaan de order geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Artikel 6 Eigendomsovergang en risico

6.1 Eigendom

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Rowin verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

6.2 Betalingscapaciteiten

Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper, is Rowin bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door Rowin vertraagde levering te lijden schade.

Artikel 7 Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Verplichtingen


U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Rowin daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht (8) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet. Bij overschrijving van de hiervoor genoemde termijn vervalt elke aanspraak jegens Rowin.

7.2 Herstellen

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rowin de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan kosteloos te herstellen, dan wel te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8 Betalingen en communicatie

8.1 Communicatie


Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rowin, dan wel tussen Rowin en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rowin, is Rowin niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rowin.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Overmacht


Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rowin ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rowin gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Tekortkoming

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rowin kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.3 Verplichtingen
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Rowin terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. In dit geval is de koper een vergoeding verschuldigd van 2% van de gedeeltelijke koopsom voor elke week die is verstreken tussen het moment van aflevering van de goederen en het moment van beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 10 Wettelijke vereisten

10.1 Voorschriften
Rowin waarborgt, dat het ontwerp de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

10.2 Gebruik goederen

Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Artikel 11 Ontbinding

11.1 Koopovereenkomst

De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

11.2 Vorderingen
Door de ontbinding worden over een weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door Rowin geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12 Toepasselijk recht

11.2 Nederlands recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 13 bevoegdheid

13.1 Beslissing
De beslissing van alle geschillen terzake van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende is opgedragen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rowin is gevestigd, of volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Rowin.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 14 januari 2009 onder nummer 27318546